انتخاب نود ..... انتخابی سرنوشت ساز

نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک است .......

چه کسی را بر می گزینید ..... ؟

چه ویژگی هایی .... ؟

چه شرایطی ...؟